Архива-Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности добара – спектрофотометра УВ/ВИС (спектрометра) ЈН 4/20

Јавна набавка 1/2021 – отворени поступак

Јавна набавка 3/2021 – отворени поступак

1. Јавни позив – Хемикалије

Јавна набавка 4/2021 – отворени поступак

1. Јавни позив – Потрошни материјал

Јавна набавка 5/2021 – отворени поступак

Јавна набавка 6/2021 – отворени поступак

Јавна набавка 7/2021 – отворени поступак

Јавна набавка 8/2021 – отворени поступак