Дејан Арсенијевић

Звање: Истраживач приправник
Образовање: Мастер природно-математички факултет, Биологија-Молекуларна биологија
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: dejan.arsenijevic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):

У наредном периоду истраживач ће наставити да спроводи истраживања у оквиру дефинисаних под тема докторске дисертације: ко-културе, пробиотици, антиканцерски ефекат пробитоика са освртом на механизам Епително-Мезенхимале транзиције (ЕМТ), комбинована терапија итд. Развој сложенијих модел система као што су сфероиди је један одциљева за предстојећи период.Истраживања се спроводе на имортализованим ћелијским линијама колоректалног карцинома. Такође, у плану је да се истраживач обучи за рад у одређеним биоинформатичким софтверима, као и савладавање основа пајтона.

In the following period, the researcher will continue to conduct research within the defined sub-topics of the doctoral dissertation: co-cultures, probiotics, the anticancer effect of probiotics with reference to the mechanism of Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT), combined therapy, etc. The development of more complex model systems such as spheroids is one of the goals for the upcoming period. Research is conducted on immortalizedcolorectal cancer cell lines. Also, it is planned to train the researcher to work in certain bioinformatics software, as well as to master the basics of Python.

  1. Arsenijević D, Blagojević S, Planojević N, Nikezić A, Vidanović D, Milosavljević N, Marković S. DNA-based molecular identification of Urnula mediterranea (Ascomycota, Pezizales) collected in central Serbia. Kragujevac J. Sci, 2021; 43: 53-62. ISSN: 1450-9636. doi: 10.5937/KgJSci2143053A. M24,
  2. Arsenijević D, Jovanović M, Pecić K, Grujović M, Marković K, Šeklić D. Effects of Laetiporus sulphureuson Viability of HeLa Cells in Co-Culture System with Saccharomyces boulardiiBiology and Life Sciences Forum. 2022; 18(1):69. https://doi.org/10.3390/Foods2022-13028, M33,
  3. Pecić, K.; Jovanović, M.; Arsenijević, D.; Pavić, J.; Grujović, M.; Mladenović, K.; Virijević, K.; Živanović, M.; Šeklić, D. Laetiporus sulphureusaffects migration and superoxide anion radical levels in HeLa cervical cancer cells. Biology and life sciences forum. 2022, 18(1); 6. https://doi.org/10.3390/Foods2022-12933, M33,
  4. Arsenijević, D.; Jovanović, M.; Pecić, K.; Mladenović, K.; Šeklić, D. Bifidobacterium animalis and Laetiporus sulphureus Extract Induce a Strong Increase in GSH Levels in MRC-5 Cells in Response to Oxidative Stress. Biol. Life Sci. Forum 2023, 29, 3. https://doi.org/10.3390/IECN2023-16259, M33,
  5. Arsenijević, D.; Jovanović, M.; Pecić, K.; Šeklić, D. Laetiporus sulphureus mushroom enhances cytotoxic effect of Bifidobacterium animalis lactis on HCT-116 cells in a simple co-culture system, in Proceedings of the 4th International Electronic Conference on Applied Sciences, 27 October–10 November 2023, MDPI: Basel, Switzerland, doi:10.3390/ASEC2023-16608, M33.