Др Ана Кесић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: akesic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): BA368

Синтеза мононуклеарних комплекса злата(III) и других јона прелазних метала као потенцијалних антитуморских агенаса. Структуре добијених комплекса су потврђене помоћу различитих спектроскопских метода (NMR, IR и UV-Vis), масене спектрометрије, као и рендгенске структурне анализе. Испитује се кинетика и механизам супституционих реакција новосинтетисаних комплекса са биомолекулима као што су аминокиселине, пептиди и фрагменти ДНК, применом спектрофотометрије. Поред тога, испитује се интеракције наведених комплекса са молекулом ДНК и протеин серум албумином експерименталним и рачунским методама. У циљу одређивања терапеутског потенцијала ових комплекса испитује се њихова цитотоксична активност на различитим ћелијским линијама тумора у in vitro условима. Процена антитуморске активности синтетисаних једињења омогућиће селекцију најпотентнијих једињења за даље испитивање у in vivo и in vitro условима.

  1. Snežana Radisavljević, Ana Kesić, Dušan Ćoćić, Vladimir Marković, Jelena Milovanović, Biljana Petrović, Ana Rilak Simovi, New gold(III) chlorophenyl terpyridine complex: Biomolecular interactions and anticancer activity against human oral squamous cell carcinoma, Applied Organometallic Chemistry, 2022, DOI: 1002/aoc.6922.
  2. Milena Milutinović, Nevena Milivojević , Nevena Đorđević, Danijela Nikodijević, Snežana Radisavljević, Ana Đeković Kesić, Snežana Marković, Gold(III) complexes with phenanthroline-derivatives ligands induce apoptosis in human colorectal and breast cancer cell lines, Journl of Pharmaceutical Science, 2022, Vol. 111, Issue 12, Pages 3215-3223, DOI: 1016/j.xphs.2022.09.021
  3. Snežana Radisavljević, Ana Đeković Kesić, Dušan Ćoćić, Ralph Puchta, Laura Senft, Milena Milutinović, Nevena Milivojević and Biljana Petrović Studies of the stability, nucleophilic substitution reactions, DNA/BSA interactions, cytotoxic activity, DFT and molecular docking of some tetra- and penta-coordinated gold(III) complexes New Journal of Chemistry, 2020,vol 44, str. 1172—11187. DOI: 10.1039/D0NJ02037K.
  4. Edina Avdovic, Dusan Dimic, Marek Fronc, Jozef Kozisek, Erik Klein, Ziko Milanovic, Ana Kesic, Zoran Markovic,  Structural and theoretical analysis, molecular docking/dynamics investigation of 3-(1-m-chloridoethylidene)-chromane-2,4-dione: the role of chlorine atom, Journal of Molecular Structure, 2021, vol 1231, 130002, ISSN: 1144-0546 , DOI: 10.1016/j.molstruc.2021.129962.