Др Биљана Шмит

Звање: Научни саветник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: biljana.smit@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AU115

Истраживања припадају области биоорганске, бионеорганске и медицинске хемије. Испитују се кинетика и механизми реакција формирања, као и интеракција са биомолекулима, помоћу различитих спектроскопских (НМР, УВ-Вис, флуориметрија) и теоријских (ДФТ, докинг) метода. У оквиру биоорганске хемије истраживања су усмерена ка синтези, карактеризацији и испитивању различитих биолошких активности физиолошки активних хетероцикличних једињења, цикличних етара, различитих деривата хидантоина и њихових молекулских хибрида са неким природним производима. У оквиру бионеорганске хемије истраживања су усмерена ка синтези и карактеризацији различитих моно- и полинуклеарних комплекса јона прелазних метала као антитуморских агенаса, као и испитивању њихове цитотоксичне активности и механизама дејства

  1. Biljana Šmit, Radoslav Z. Pavlović, Three-step synthetic pathway to fused bicyclic hydantoins involving a selenocyclization step, Tetrahedron, (2015), vol. 71, str. 1101-1108, https://doi.org/10.1016/j.tet.2014.12.088.
  2. Biljana Šmit, Marko Rodić, Radoslav Z. Pavlović, Synthesis of angularly fused (homo)triquinane type hydantoins as precursors of bicyclic α-prolines, Synthesis-Stuttgart, (2016), vol. 48, str. 387-393.  https://doi.org/10.1055/s-0035-1561285.   
  3. Tanja V. Soldatović, Enisa Selimović, Nevena Milivojević, Milena Jovanović, Biljana Šmit, Novel heteronuclear Pt(II)-L-Zn(II) complexes: synthesis, interactions with biomolecules, cytotoxic properties. Two metals give promising antitumor activity?, Appied Organometallic Chemistry, (2020), e5864, https://doi.org/10.1002/aoc.5864.  
  4. Snežana Jovanović-Stević, Snežana R. Radisavljević, Andreas Scheurer, Dušan C. Ćoćić, Biljana Šmit, Marijana Z. Petković, Marko N. Živanović, Katarina Virijević, Biljana V. Petrović, Bis(triazinyl)pyridine complexes of Pt(II) and Pd(II): studies of the nucleophilic substitution reactions, DNA/HSA interactions, molecular docking and biological activity, Journal of Biological Inorganic Chemistry, (2021), vol. 26, str. 625-637, https://doi.org/10.1007/s00775-021-01879-3.
  5. Petar Stanić, Biljana Šmit, Dejan Milenković, Kinetics and mechanism of amino acid derived 2-thiohydanoin formation reactions, Reaction Chemistry & Engineering, (2023), https://doi.org/10.1039/D2RE00423B.