Др Данијела Стојковић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: danijela.stojkovic@kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): BB997

Др Данијела Стојковић бави се синтезом пропилендиамиснких деривата неких аминокиселина, као и одговарајућих паладијум(II) комплекса са поменутим дериватима. Синтетисане деривате и комплексе је окарактерисала и испитана је њихова биолошка активност, као и интеракције паладијум(II) комплекса са биолошки значајним молекулима (хуманим серумом албумина – ХСА и дезоксирибонуклеинском киселином – ДНК). Услед широког спектра биолошких активности које деривати тиазола показују др Данијела Стојковић синтетисала је и нове комплексе паладијум (II) и платина(II) јона са неким 2-аминотиазолима. За ову серију лиганада и комплекса завршена су биолошка испитавања и у припреми су испитивања интеракција платина(II) комплекса са биолошки значајним молекулима ДНК И ХСА.

  1. D. Lj. Stojković, V. V. Jevtić, G. P. Radić, D. V. Todorović, M. Petrović, M. Zarić, I. Nikolić, D. Baskić, S. R. Trifunović, Stereospecific ligands and their complexes. XXII. Synthesis and antitumor activity of palladium(II) complexes with some esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N’-di(2,2′-di(4-hydroxy-benzyl))-acetic acid, Journal of Inorganic Biochemistry 143 (2015) 111-116; ISSN: 0162-0134; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2014.12.001.
  2. D. Lj. Stojković, V. V. Jevtić, G. P. Radić, M. B. Đukić, R. M. Jelić, M. M. Zarić, M. V. Anđelković, M. S. Mišić, D. D. Baskić, S. R. Trifunović, Stereospecific ligands and their complexes. XXIV. Synthesis, characterization and some biological properties of Pd(II) and Pt(II) complexes with R2-S,S-eddtyr, New Journal of Chemistry 42(5) (2018) 3924-3935; ISSN: 1144-0546; DOI: 10.1039/c7nj04437b.
  3. D. Lj. Stojković, V. V. Jevtić, N. Vuković, M. Vukić, P. Čanović, M. M. Zarić, M. M. Mišić, D. M. Radovanović, D. Baskić, S. R. Trifunović, Synthesis, characterization, antimicrobial and antitumor reactivity of new palladium(II) complexes with methionine and tryptophane coumarine derivatives, Journal of Molecular Structure 1157 (2018) 425-433; ISSN: 0022-2860; DOI: 10.1016/j.molstruc.2017.12.095.
  4. Simic, M. Zaric, I. Nikolic, R. Zivkovic Zaric, P. Canovic, A. Kocovic, I. Radojevic, I. Rakovic, S. Jovicic Milic, D. Petrovic, D. Stojkovic, N. Vukovic, M. Kaániová, M. Vukic and V. Jevtic, Newly synthesized palladium(II) complexes with aminothiazole derivatives: In vitro study of antimicrobial activity and antitumor activity on human prostate cancer cell line, Dalton Transactions, (2021), DOI: 10.1039/D1DT03364F.
  5. Sandra S. Jovičić Milić, Verica V. Jevtić, Snežana R. Radisavljević, Biljana V. Petrović, Ivana D. Radojević, Ivana R. Raković, Đorđe S. Petrović, Danijela Lj. Stojković, Milena Jurišević,  Nevena Gajović, Anđela Petrović, Nebojša Arsenijević, Ivan Jovanović, Olivera R. Klisurić, Nenad L.Vuković, Milena Vukić, Miroslava Kačániová, Synthesis, characterization, DNA interactions and biological activity of new palladium(II) complexes with some derivatives of  2-aminothiazoles, Journal of Inorganic Biochemistry 233 (2022) 111587; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2022.111857.