Др Дејан Миленковић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Хемоинформатика и молекулски дизајн

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: deki82@kg.ac.rs, dejanm@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):AE237

Др Дејан Миленковић се бави испитивањем механизама антирадикалског деловања природних једињења према слободно радикалским врстама применом термодинамичког и кинетичког приступа. Др Дејан Миленковић се бави испитивањима на нивоу структура – антирадикалска активност одабраних природних једињења према биолошки важним реактивним кисеоничним врстама (хидрокси, перокси, супероскид анјон, аксорбил и хлоровани метилперокси), реактивним азотовим врстама (азотмоноксид), као и према модел радикалима (DPPH и АBTS). Такође, бави се испитивањима антиоксидативних механизама (HAT, RAF, HAA-RAF, RAF-HAA, SPLET и SET-PT), у различитим растварачима, а на основу термодинамичких и кинетичких параметара биће одређен доминантан механизам антиоксидативног деловања. На основу вредности кинетичких параметара добиће се увид у брзину реакције деактивације слободних радикала испитиваним једињењима. Поред тога, др Дејан Миленковић ће се бавити испитивањима инхибиторне активности одабраних молекула применом симулације молекулског докинга, као и испитивањем квантитативног односа структуре и активности одабраних природних једињења заснованог на изградњи QSAR (Quantitative Structure–Аctivity Relationship) модела.

  1. Dejan Milenković, Jelena Đorović, Vladimir Petrović, Edina Avdović, Zoran Marković, Hydrogen atom transfer versus proton coupled electron transfer mechanism of gallic acid with different peroxy radicals, Reac. Kinet. Mech. Cat., 123, 215–230, 2018. DOI: 10.1007/s11144-017-1286-8.
  2. Dejan Milenković, Jasmina Dimitrić-Marković, Dušan Dimić, Svetlana Jeremić, Dragan Amić, Marijana Stanojević Pirković, Zoran Marković, Structural characterization of kaempferol: spectroscopic and computational study, Maced. J. Chem. En., 38, 49–62, 2019. DOI: 10.20450/mjcce.2019.1333.
  3. Dejan Milenković, Dušan Dimić, Edina Avdović, Ana Amić, Jasmina Dimitrić-Marković, Zoran Marković, Advanced oxidation process of coumarins by hydroxyl radical: Towards the new mechanism leading to less toxic products, Chem. Eng. J., 395, 124971, 2020. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124971.
  4. Dušan Dimić, Dejan Milenković, Edina Avdović, Đura Nakarada, Jasmina Dimitrić-Marković, Zoran Marković, Advanced oxidation processes of coumarins by hydroperoxyl radical: An experimental and theoretical study, and ecotoxicology assessment, Chem. Eng. J., 424, 130331, 2021. DOI: 10.1016/j.cej.2021.130331.
  5. Petar Stanić, Biljana Šmit, Dejan Milenković, Kinetics and mechanism of amino acid derived 2-thiohydanoin formation reactions, React. Chem. Eng., 2023, Accepted Manuscript. DOI: 10.1039/D2RE00423B.