Др Душица Симијоновић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: dusicachem@kg.ac.rs
    dusica.simijonovic@pmf.kg.ac.rs

Главни део истраживања обухватају синтезe потенцијално биолошки активних органских и метал-органских једињења. Синтетисана једињења припадају групи фенолних Schiff-вих и Mannich-ових база, деривата кумарина, као и групи азотних хетероцикличних молекула који у својој структури садрже пиперидинску, пиразолонску, пиразолску или пиразоло-фталазинску јединицу, а често и фенолни део. Синтезе се углавном реализују применом „алата зелене органске синтезе“. Структурна карактеризација добијених једињења врши се применом различитих експерименталних и теоријских техника. Такође, значајан део у истраживању заузима одређивање  антиоксидативне и антиинфламаторне активности добијених производа применом различитих in vitro тестова.

  1. Marko R. Antonijević, Dušica M. Simijonović, Edina H. Avdović, Andrija Ćirić, Zorica D. Petrović, Jasmina Dimitrić Marković, Višnja Stepanić, Zoran S. Marković, Green One-Pot Synthesis of Coumarin-Hydroxybenzohydrazide Hybrids and Their Antioxidant Potency, Antioxidants, (2021), vol. 10, str. 1106. DOI: 10.3390/antiox10071106.
  2. Dušica Simijonović, Evangelia-Eirini Vlachou, Zorica D. Petrović, Dimitra J. Hadjipavlou-Litina, Κonstantinos E. Litinas, Nevena Stanković, Nezrina Mihović, Milan P. Mladenović, Dicoumarol derivatives: Green synthesis and molecular modelling studies of their anti-LOX activity, Bioorganic Chemistry, (2018), vol. 80, str. 741-752. DOI: 10.1016/j.bioorg.2018.07.021.
  3. Dušica Simijonović, Evangelia-Eirini Vlachou, Konstantinos E. Litinas, Zorica D. Petrović, Vladimir P. Petrović, Synthesis, structural characterization, and molecular docking study of new phthalhydrazide-coumarin hybrids, Journal of Molecular Structure, (2021), vol. 1226, str. 129366. DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.129366.
  4. Vesna M. Milovanović, Zorica D. Petrović, Slađana Novaković, Goran A. Bogdanović, Vladimir P. Petrović, Dušica Simijonović, Green synthesis of benzamide-dioxoisoindoline derivatives and assessment of their radical scavenging activity – Experimental and theoretical approach, Tetrahedron (2020), vol. 76, str. 131456. DOI: 10.1016/j.tet.2020.131456.
  5. Dušica Simijonović, Zorica D. Petrović, Vesna M. Milovanović, Vladimir P. Petrović, Goran A. Bogdanović, A new efficient domino approach for the synthesis of pyrazolyl-phthalazine-diones. Antiradical activity of novel phenolic products, RSC Advances, (2018), vol. 8, str. 16663-16673. DOI: 10.1039/c8ra02702a.