Др Душица Симијоновић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: dusicachem@kg.ac.rs
    dusica.simijonovic@pmf.kg.ac.rs

Главни део истраживања обухватају синтезe потенцијално биолошки активних органских и метал-органских једињења. Синтетисана једињења припадају групи фенолних Schiff-вих и Mannich-ових база, деривата кумарина, као и групи азотних хетероцикличних молекула који у својој структури садрже пиперидинску, пиразолонску, пиразолску или пиразоло-фталазинску јединицу, а често и фенолни део. Синтезе се углавном реализују применом „алата зелене органске синтезе“. Структурна карактеризација добијених једињења врши сеприменом различитих експерименталнихи теоријских техника. Такође, значајан део у истраживању заузима одређивање  антиоксидативне и антиинфламаторне активности добијених производаприменом различитих in vitro тестова.

 

The main part of the research includes the synthesis of potentially biologically active organic and metal-organic compounds. The synthesized compounds belong to the group of phenolic Schiff and Mannich bases, coumarin derivatives, as well as to the group of nitrogenous heterocyclic molecules that contain a piperidine, pyrazolone, pyrazole or pyrazolo-phthalazine unit in their structure, and often a phenolic part. Syntheses are mainly realized using „tools of green organic synthesis“. The structural characterization of the obtained compounds is performed using various experimental and theoretical techniques. Also, a significant part of the research is determinationof the antioxidant and anti-inflammatory activity of the obtained products using various in vitro tests.

  1. Dušica M. Simijonović, Dejan A. Milenković, Edina H. Avdović, Žiko B. Milanović, Marko R. Antonijević, Ana D. Amić, Zana Dolićanin, Zoran S. Marković, Coumarin N-Acylhydrazone Derivatives: Green Synthesis and Antioxidant Potential—Experimental and Theoretical Study, Antioxidants, (2023), vol. 12, DOI: 10.3390/antiox12101858.
  2. Marko R.Antonijević, Dušica M. Simijonović, Edina H. Avdović, Andrija Ćirić, Zorica D. Petrović, Jasmina Dimitrić Marković, Višnja Stepanić, Zoran S. Marković, Green One-Pot Synthesis of Coumarin-Hydroxybenzohydrazide Hybrids and Their Antioxidant Potency, Antioxidants, (2021), vol. 10, 1106. DOI: 10.3390/antiox10071106.
  3. Dušica Simijonović, Evangelia-Eirini Vlachou, Zorica D. Petrović, Dimitra J. Hadjipavlou-Litina, Κonstantinos E. Litinas, Nevena Stanković, Nezrina Mihović, Milan P. Mladenović, Dicoumarol derivatives: Green synthesis and molecular modelling studies of their anti-LOX activity, Bioorganic Chemistry, (2018), vol. 80, 741-752. DOI: 10.1016/j.bioorg.2018.07.021
  4. Vesna M. Milovanović, Zorica D. Petrović, Slađana Novaković, Goran A. Bogdanović, Vladimir P. Petrović, Dušica Simijonović, Green synthesis of benzamide-dioxoisoindoline derivatives and assessment of their radical scavenging activity – Experimental and theoretical approach, Tetrahedron (2020), vol. 76, 131456. DOI: 10.1016/j.tet.2020.131456
  5. Dušica Simijonović, Zorica D. Petrović, Vesna M. Milovanović, Vladimir P. Petrović, Goran A. Bogdanović, A new efficient domino approach for the synthesis of pyrazolyl-phthalazine-diones. Antiradical activity of novel phenolic products, RSC Advances, (2018), vol. 8, 16663-16673. DOI: 10.1039/c8ra02702a