Др Едина Авдовић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: edina.avdovic@pmf.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AJ847

Научно-истразивачки рад др Едина Авдовић се заснива синтези различитих деривата хидроксикумарина и њихових одговарајућих комплекса прелазних метала применом различитих екперименталних метода. Структурна карактеризација новосинтетисаних једињења је рађена применом рендгенске структурне анализе, различитих спектроскопских и DFT метода. Поред тога, истраживање је фокусирано на испитивању биолошких активности нових хидроксикумаринских деривата и њихових комплекса прелазних метала. Најзначајнији део истраживања се базира на испитивању антитуморске активности in vitro на различитим ћелијским линијама, као и in silico применом молекулског докинга и молекулске динамике. Значајан део истраживања је фокусиран на одређивању антиоксидативног потенцијала полихидроксикумарина применом различитих тестова DPPH, ABTS и FRAP.

  1. Edina H. Avdović, Isidora P. Petrović , Milena J. Stevanović, Luciano Saso, Jasmina M. Dimitrić Marković, Nenad D. Filipović , Miroslav Ž. Živić ,Tijana N. Cvetić Antić, Milan V. Žižić, Nataša V. Todorović, Milena Vukić, Srećko R. Trifunović, and Zoran S. Marković, Synthesis and Biological Screening of New 4-Hydroxycoumarin Derivatives and Their Palladium(II) Complexes, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2021 (2021) 18-36, IF2021= 7.310, ISSN: 1942-0900 DOI: 10.1155/2021/8849568
  2. Aleksandra Krstic, Aleksandar Pavic, Edina Avdović, Zoran Markovic, Milena Stevanovic and Isidora Petrovic, Coumarin-Palladium(II) Complex Acts as a Potent and Non-Toxic Anticancer Agent against Pancreatic Carcinoma Cells, Molecules, 27 (2022) 2115, IF2021= 4.927, ISSN: 1420-3049, doi: 10.3390/molecules27072115
  3. Edina H. Avdović, Žiko B. Milanović, Marko N. Živanovića, Dragana S. Šeklić, Ivana D. Radojević, Ljiljana R. Čomić, Srećko R. Trifunović, Ana Amić, Zoran S. Marković, Synthesis, spectroscopic characterization, biological activity, DFT and molecular docking study of novel 4-hydroxycoumarine derivatives and corresponding palladium(II) complexes, Inorganica Chimica Acta, 504 (2020) 119465, IF2020=2.545, ISSN: 0020-169, doi: 10.1016/j.ica.2020.119465.
  4. Dušan S. Dimić, Zoran S. Marković, Luciano Saso, Edina H. Avdović, Jelena R. Đorović, Isidora P. Petrović, Danijela D. Stanisavljević, Milena J. Stevanović, Ivan Potočňák, Erika Samoľová, Srećko R. Trifunović, Jasmina M. Dimitrić Marković, Synthesis and characterization of 3-(1-((3,4-dihydroxyphenethyl) amino) ethylidene)-chroman-2,4-dione as potentional anti-tumor agent, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019) 12-24, IF2019=5.076, ISSN: 1942-0900 DOI: 10.1155/2019/2069250.
  5. Marko R. Antonijević, Dušica M. Simijonović, Edina H. Avdović, Andrija Cirić, Zorica D. Petrović, Jasmina Dimitrić Marković , Višnja Stepanić and Zoran S. Marković, Green One-Pot Synthesis of Coumarin-Hydroxybenzohydrazide Hybrids and Their Antioxidant Potency, Antioxidants, 10 (2021), 1106, IF2021= 7.675, ISSN:2076-3921, doi: 10.3390/ antiox10071106.