Др Зоран Марковић

Звање: Научни саветник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: zmarkovic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AX239

Проф. др Зоран Марковић се бави испитивањем механизама антирадикалског деловања природних једињења према слободно радикалским врстама применом термодинамичког и кинетичког приступа. Проф. Зоран Марковић се бави испитивањима на нивоу структура – антирадикалска активност одабраних кумаринских деривата према биолошки важним реактивним кисеоничним врстама (хидрокси, перокси, супероскид анјон, аксорбил и хлоровани метилперокси), реактивним азотовим врстама (азот-моноксид), као и према модел радикалима (DPPH и АBTS). Такође, бави се испитивањима антиорадикалских механизама (HAА, RAF, HAA-RA, RAF-HAA, RAF-SPLET, SPLET и SET-PT), у различитим растварачима, а на основу термодинамичких и кинетичких параметара биће одређен доминантан механизам антирадикалског деловања. На основу вредности кинетичких параметара добиће се увид у брзину реакције деактивације слободних радикала испитиваним једињењима. Поред тога, проф. Марковић се бави синтезом и карактеризацијом деривата кумарина и њихових комплекса прелазних метала, као и испитивањем in vitro антиоксидативне/про-оксидативне активности. Додатно, бави се испитивањем протеин-лиганд интеракција кумаринских деривата са одабраним протеинима.

  1. Žiko Milanović, Dušan Dimić, Marko Antonijević, Milan Žižić, Dejan Milenković, Edina Avdović, and Zoran Marković. Influence of acid-base equilibria on the rate of the chemical reaction in the advanced oxidation processes: Coumarin derivatives and hydroxyl radical. Chemical Engineering Journal 453, 139648, 2023. DOI: 10.1016/j.cej.2022.139648.
  2. Krstic, Aleksandra, Aleksandar Pavic, Edina Avdovic, Zoran Markovic, Milena Stevanovic, and Isidora Petrovic. Coumarin-Palladium (II) Complex Acts as a Potent and Non-Toxic Anticancer Agent against Pancreatic Carcinoma Cells. Molecules 27(7), 2115, 2022. DOI: 10.1016/j.cej.2022.139648.
  3. Edina H. Avdović, Isidora P. Petrović, Milena J. Stevanović, Luciano Saso, Jasmina M. Dimitrić Marković, Nenad D. Filipović, Miroslav Ž. Živić, Nataša V. Todorović, Milena Vukić, Srećko R. Trifunović, Zoran S. Marković, Synthesis and Biological Screening of New 4-Hydroxycoumarin Derivatives and Their Palladium (II) Complexes. Oxidative medicine and cellular longevity 2021, 2021. DOI:10.1155/2021/8849568.
  4. Dušan Dimić, Dejan Milenković, Edina Avdović, Đura Nakarada, Jasmina Dimitrić-Marković, Zoran Marković, Advanced oxidation processes of coumarins by hydroperoxyl radical: An experimental and theoretical study, and ecotoxicology assessment, Chemical Engineering Journal, 424, 130331, 2021. DOI:10.1016/j.cej.2021.130331.
  5. Dejan Milenković, Dušan Dimić, Edina Avdović, Ana Amić, Jasmina Dimitrić-Marković, Zoran Marković, Advanced oxidation process of coumarins by hydroxyl radical: Towards the new mechanism leading to less toxic products, Chemical Engineering Journal, 395, 124971, 2020. DOI:10.1016/j.cej.2020.124971.