Др Сандра Јовичић Милић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: sandra.jovicic@pmf.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AF476

Др Сандра Јовичић Милић бави се синтезом нових етилендиаминских и пропилендиамиских деривата аминокиселина и њихових паладијум(II) комплекса, као и комплекса паладијум(II) јона са дериватима 2-аминитиазола. Сва новосинтетисана једињења су окарактерисана применом различитим структурних инструменталних и рачунарских метода, а затим је испитивана биолошка активност лиганада и комплекса и то in vitro антимикробна и антиканцерогена активност. Испитивана је и интеракција новосинтетисаних комплекса са DNA и говеђим серумом албумина, BSA.

Dr. Sandra Jovičić Milić worked on the synthesis of new ethylenediamine and propilendiamine derivatives of amino acids and their palladium(II) complexes, as well as complexes of palladium(II) ions with 2-aminithiazole derivatives. All newly synthesized compounds were characterized using various structural instrumental and computational methods, and then the biological activity of ligands and complexes was investigated, such as  in vitro antimicrobial and anticancer activity. The interaction of newly synthesized complexes with DNA and bovine serum albumin, BSA

  1. S. S. Jovičić Milić, V. V. Jevtić, D. Lj. Stojković, Đ. S.Petrović, E. H.Avdović, Z. S. Marković, I. D. Radojević, Lj. Čomić, V. S. Mladenović, Synthesis, characterization and antimicrobial activity of palladium(II) complexes with O,O’-dialkyl esters of(S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-(3,3′-1H-indol-3yl)-propionic acid, Inorganica Chimica Acta 510 (2020)119743.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.119743 (M22)

 

  1. Đ. S. Petrović, S. S. Jovičić Milić, M. B. Đukić, I. D. Radojević, R. M. Jelić, M. M. Jurišević, G. P. Radić, N. M. Gajović, N. N. Arsenijević, I. P. Jovanović, N. V. Marković, D. Lj. Stojković, V. V. Jevtić, Synthesis, characterization, HSA/DNA binding, cytotoxicity study, and antimicrobial activity of new palladium(II) complexes with some esters of (S,S)-propylenediamine- N,N’-di-2-(3-methyl)butanoic acid, Inorganica Chimica Acta 528 (2021) 120601.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2021.120601 (M22)

 

  1. S. S. Jovičić Milić, V. V. Jevtić, S. R. Radisavljević, B. V. Petrović, I. D. Radojević, I. R. Raković, Đ. S. Petrović, D. Lj. Stojković, M. Jurišević, N. Gajović, A. Petrović, N. Arsenijević, I. Jovanović, O. R. Klisurić, N. L.Vuković, M. Vukić, M. Kačániová, Synthesis, characterization, DNA interactions and biological activity of new palladium(II) complexes with some derivatives of 2-aminothiazoles, Journal of Inorganic Biochemistry 233 (2022) 111587.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111857 (M21)

 

  1. D. Simić, M. Zarić, I. Nikolić, R. Živković-Zarić, P. Čanović, A. Kočović, I. Radojević, I. Raković, S. Jovičić Milić, Đ. Petrović, D. Stojković, N. Vuković, M. Kačániová, M. Vukić, V. Jevtić, Newly synthesized palladium(II) complexes with aminothiazole derivatives: in vitro study of antimicrobial activity and antitumor activity on the human prostate cancer cell line , Dalton Transactions (2022) 1191-1205. DOI: https://doi.org/10.1039/d1dt03364f (M21)

 

  1. Đorđe S. Petrović, Sandra S. Jovičić Milić, Maja B. Đukić, Ivana D. Radojević, Milena M. Jurišević, Nevena M. Gajović, Anđela Petrović, Nebojša N. Arsenijević, Ivan P. Jovanović, Edina Avdović, Danijela Lj. Stojković, Verica V. Jevtić, Synthesis, characterization, HSA binding, molecular docking, cytotoxicity study, and antimicrobial activity of new palladium(II) complexes with propylenediamine derivatives of phenylalanine, Journal of Inorganic Biochemistry (2023) 112283. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2023.112283 (M21)