Др Сандра Јовичић Милић

Звање: Истраживач сарадник
Образовање: Доктор наука – хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: sandra.jovicic@pmf.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AF476

Др Сандра Јовичић Милић бави се синтезом нових етилениаминских деривата аминокиселина и њихових паладијум(II) комплекса, као и комплекса паладијум(II) јона са дериватима 2-аминитиазола. Сва носинтетисана једињења су окарактерисана применом различитим структурних инструменталних и рачунарских метода, а затим је испитивана биолошка активност лиганада и комплекса и то in vitro антимикробна и антиканцерогена активност. Испитивана је и интеракција новосинтетисаних комплекса са DNA и говеђим серумом албумина, BSA, као и реакције супституције применом stopped-flow методе.

  1. S. S. Jovičić Milić, V. V. Jevtić, D. Lj. Stojković, Đ. S.Petrović, E. H.Avdović, Z. S. Marković, I. D. Radojević, Lj. Čomić, V. S. Mladenović, Synthesis, characterization and antimicrobial activity of palladium(II) complexes with O,O’-dialkyl esters of(S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-(3,3′-1H-indol-3yl)-propionic acid, Inorganica Chimica Acta 510 (2020)119743. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.119743.
  1. S. S. Jovičić Milić, V. V. Jevtić, S. R. Radisavljević, B. V. Petrović, I. D. Radojević, I. R. Raković, Đ. S. Petrović, D. Lj. Stojković, M. Jurišević, N. Gajović, A. Petrović, N. Arsenijević, I. Jovanović, O. R. Klisurić, N. L.Vuković, M. Vukić, M. Kačániová, Synthesis, characterization, DNA interactions and biological activity of new palladium(II) complexes with some derivatives of 2-aminothiazoles, Journal of Inorganic Biochemistry 233 (2022) 111587. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111857.
  1. D. Simić, M. Zarić, I. Nikolić, R. Živković-Zarić, P. Čanović, A. Kočović, I. Radojević, I. Raković, S. Jovičić Milić, Đ. Petrović, D. Stojković, N. Vuković, M. Kačániová, M. Vukić, V. Jevtić, Newly synthesized palladium(II) complexes with aminothiazole derivatives: in vitro study of antimicrobial activity and antitumor activity on the human prostate cancer cell line , Dalton Transactions (2022) 1191-1205. DOI: https://doi.org/10.1039/d1dt03364f.
  1. Đorđe S. Petrović, Sandra S. Jovičić Milić, Maja B. Đukić, Ivana D. Radojević, Milena M. Jurišević, Nevena M. Gajović, Anđela Petrović, Nebojša N. Arsenijević, Ivan P. Jovanović, Edina Avdović, Danijela Lj. Stojković, Verica V. Jevtić, Synthesis, characterization, HSA binding, molecular docking, cytotoxicity study, and antimicrobial activity of new palladium(II) complexes with propylenediamine derivatives of phenylalanine, Journal of Inorganic Biochemistry (2023) 112283. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2023.112283.
  1. S. S. Jovičić Milić, V. V. Jevtić, E. H. Avdović, B. Petrović, M. Međedović, Đ. S. Petrović, M. Milovanović, J. Milovanović, N. Arsenijević, D. Lj. Stojković, G. P. Radić, M. J. Stanković, DNA binding, molecular docking study and antitumor activity of [PdCl2(R2-(S,S)-eddtrp)] complexes, Monatshefte Fur Chemie 152 (2021) 951-958. DOI: https://doi.org/10.1007/s00706-021-02820-94.