Др Татјана Миладиновић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – физичке науке
Лабораторија: Развој нумеричких и експерименталних метода у радијационој и атомској физици

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: tanja.miladinovic@uni.kg.ac.rs
    tanja.miladinovic@gmail.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AY584

Др Татјана Миладиновић спроводи теоријска и рачунска истраживања у атомској, молекуларној и оптичкој физици. Од посебног интереса су и истраживања у области медицинске физике. У претходним истраживањима рачунате су брзине прелаза током тунелирања и вишефотонске јонизације алкалних и племенитих атома. Анализа је укључивала интензивна ласерска поља и различите профиле ласерског зрака. Такође је узиман у обзир утицај додатних ефеката као што су почетни импулс избаченог електрона, пондеромотивни потенцијал, Штарков помак и Кулонов потенцијал. У медицинској физици, примарни циљ је био да се опишу примљене дозе и клинички догађаји који ће вероватно бити резултат радиотерапије. Анализиране су и упоређене различите технике зрачења за неколико типова тумора и за већи број пацијената помоћу система за планирања радиотерапије. Истраживани су лекови који имају потенцијално радиопротективно и/или ублажавајуће дејство на оштећења изазвана излагањем зрачењу, било случајно или у терапијске сврхе. Предмет истраживања су биле модификације FOTELP кода опште намене, које комбинују Monte Carlo технике за симулацију транспорта честица из спољашњег извора кроз унутрашње органе, што је резултирало тродимензионалном дистрибуцијом апсорбоване дозе.

  1. Tatjana B. Miladinović, Mirko M. Radulović, Jasna M. Stevanović, Effects of the different laser beam profiles on the tunneling ionization with Coulomb correction included, Romanian Reports in Physics, 74, Article no. 406, 1-14 (2022); ISSN:1221-1451; (IF = 2.085 za 2021. godinu; 48/86; oblast: Physics, Multidisciplinary).
  2. T. B. Miladinović, N. Danilović, M. Z. Jeremić, Non-exponential tunneling ionization probability distribution as a function of different laser beam profiles, Revista Mexicana de Fisica, 68, 040401 1–12 (2022); ISSN: 0035-001X; DOI: 10.31349/RevMexFis.68.040401; (IF = 1.702 za 2021. godinu; 55/86; oblast: Physics, Multidisciplinary)
  3. Marija Zivković Radojević, Neda Milosavljević, Tatjana B Miladinović, Slobodan Janković, Marko Folić, Review of compounds that exhibit radioprotective and/or mitigatory effects after application of diagnostic or therapeutic ionizing radiation, J. Radiat. Biol., 1-10 (2022); ISSN: 0955-3002; DOI: 10.1080/09553002.2022.2110308; (IF = 3.352 za 2021. godinu; 69/136; oblast: covers resources on radiation research in biology and biophysics, Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging) (Online ahead of print).