Др Јована Мушкиња

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jovana.muskinja@gmail.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AH334

Полазећи од чињенице да су халкони веома погодна једињења за различите трансформације, ми смо синтетисали разноврсне халконе и њихове аналоге који садрже ванилин у својој структури. Ова једињења често представљају главни део структуре многих природних производа. Они су и веома добри супстрати за добијање нових азахетероцикличних једињења. Као такве смо их и користили за синтезу серије пиразолинских и пиримидинских деривата у високом приносу. Неке од ових серија су показале веома добру антимикробну активност, док су друге биле корисни антитуморски агенси са високом цитотоксичном активношћу према тестираним канцерогеним ћелијским линијама. Најважније од свега је да сва ова нова једињења нису показала токсични ефекат према нормалној неканцерогеној ћелијској линији (MRC-5).

         У наставку нашег истраживања у циљу синтезе различитих биолошки активних једињења, ми смо одлучили да укључимо једно од кориснијих једињења у органометалној хемији, фероцен. Серије фероценских халкона и њихових аналога су добијене и ови производи су искоришћени за различите типове реакција у циљу синтезе нових азахетероцикличних једињења (пиразолина, оксазола, пиримидина и диазепамских деривата).

       Starting from the fact that chalcones are suitable for various transformations, we synthesized different chalcones and chalcone analogues that have vanillin in their structure. These compounds often represent the core structure of many natural products. They are very good starting substrates for the preparation of novel azaheterocycles. As such, we used them to synthesize a series of pyrazoline and pyrimidine derivatives in high yields. Some of them showed very good antimicrobial activity, while others passed as useful antitumor agents with expressed cytotoxic activity against tested cancer cell lines. Most importantly, all the new compounds had no toxic effect on a non-cancerous cell line (MRC-5).

         In continuation of our investigation into the synthesis of different biologically active compounds, we decided to include one of the very useful compounds in organometallic chemistry, ferrocene. A series of ferrocenyl chalcones and ferrocenyl chalcone analogues were obtained, and these products were used in various types of reactions in order to synthesize new azaheterocycles (pyrazolines, oxazoles, pyrimidines, and diazepam derivatives).

  1. Janković, J. Muškinja, Z. Ratković, Z. Bugarčić, B. Ranković, M. Kosanić, S. Stefanović, Solvent-free synthesis of novel vanillidene derivatives of Meldrum′s acid: biological evaluation, DNA and BSA binding study. RSC Advances, 6 (2016) 39452-39459. https://doi.org/10.1039/C6RA07711K. ISSN 2046-2069 (IF2014 = 3,840; 33/157; област: Chemistry, Multidisciplinary), М21.
  2. Burmudžija, Z. Ratković, J. Muškinja, N. Janković, B. Ranković, M. Kosanić, S. Đorđević, Ferrocenyl based pyrazoline derivatives with vanillic core: synthesis and investigation of its biological properties. RSC Advances, 6 (2016) 91420-91430. https://doi.org/10.1039/C6RA18977F. ISSN 2046-2069 (IF2014 = 3,840; 33/157; област: Chemistry, Multidisciplinary), M21.
  3. Muškinja, N. Janković, Z. Ratković, G. Bogdanović, Z. Bugarčić, Vanillic aldehydes for the one-pot synthesis of novel 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidines Molecular Diversity, 20 (2016) 591-604. https://doi.org/10.1007/s11030-016-9658-y. ISSN 1381-1991 (IF2015 = 2,080; 68/163; област: Chemistry, Multidisciplinary), М22.
  4. J. M. Muškinja, A. Z. Burmudžija, D. D. Baskić, S. L. Popović, D. V. Todorović, M. M. Zarić, Z. R. Ratković, Synthesis and anticancer activity of chalcone analogues with sulfonyl groups Medicinal Chemistry Research, 28 (2019) 279-291. https://doi.org/10.1007/s00044-018-02283-4. ISSN 1054-2523 (IF2019 = 1,783; 49/61; област: Chemistry, Medicinal), М23.