Др Јована Секулић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука-биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jovanas034@gmail.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AD016

Поред даљих фаунистичка истраживања на подручју Балкана и Србије, да би се добиле детаљне информације о екологији, дистрибуцији и зоогеографији лумбрицидних врста, са посебним освртом на ендемичне врсте, специфични циљ је процена степена стабилности и угрожености биодиверзитета терестричних екосистема у Србији и биоконтролног потенцијала одређених врста. У оквиру ових истраживања организоваће се теренски рад, узорковање и обрада материјала. Истраживања која би се спровела у оквиру екотоксиколошког дела за циљ би имала детектовање развојних, морфолошких и физиолошких промена код тест организама из фамилије Lumbricidae, под утицајем различитих агенаса.

  1. Sekulić, J., Milenković, S., Stojanović, M., Popović, F., Trakić T. (2022) Species richness and community structure of earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) in natural and agricultural ecosystems. Biologia, 77: 2115-2124.
  2. Sekulić, J., Stojanović, M., Popović, F., Trakić T. (2022) Checklist of the earthworm fauna of Bosnia & Herzegovina (Oligochaeta: Lumbricidae). Zootaxa, 5093(5): 501–518.
  3. Стојановић-Петровић, М., Тракић, Т., Секулић, Ј. (2020) Кишне глисте (Oligochaeta: Lumbricidae) Србије. Универзитет у Новом Саду, Србија.
  4. Milanović, J., Milutinović, T., Stojanović, M. (2014) Effects of three pesticides on the earthworm Eisenia fetida (Savigny 1826) under laboratory conditions: assessment of mortality, biomass and growth inhibition. European Journal of Soil Biology, 62: 127-131.