Емилија Миловић

Звање: Истраживач сарадник
Образовање: Мастер хемичар
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: emilija.milovic@pmf.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AE102

Емилија Миловић се бави синтезом, карактеризацијом и испитивањем биолошких активности одабраних аза-хетероцикличних једињења. Фокус је на синтези тетрахидропиримидина и испитивању њиховог деловања на различитим ћелијским линијама рака у in vitro условима, као и испитивање механизама дејства, фармакокинетике и токсичности. Поред тога, испитује се интеракција синтетисаних једињења са биомакромолекулима као што су ДНК и транспортни протеин, серум албумин. Значајно је споменути да се поред антиканцерогеног дејства, испитује антимикробна активност на различитим сојевима бактерија и гљивица. Током оптимизације реакцинох услова, један од циљева је примена принципа зелене хемије и развој нових одрживих метода које ће избећи употребу штетних растварача и/или катализатора. У току је синтеза нових полимера на бази тетрахидропиримидна и испитивање њихових карактеристика као и проналазак њихове потенцијалне примене

  1. Еmilija Milović, Nenad Z. Janković, Milan B. Vraneš, Srdjan Stefanović, Jelena Petronijević, Nenad Joksimović, Jovana M. Muškinja, Zoran R. Ratković. Green one-pot synthesis of pyrido-dipyrimidine DNA-base hybrids in water, Chem. Lett. 19, 729–736 (2021). DOI: 10.1007/s10311-020-01076-9.
  2. Emilija Milović, Nenad Janković, Goran A. Bogdanović, Jelena Petronijević, Nenad Joksimović. On water synthesis of the novel 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidines, Tetrahedron, 78, 131790 (2021). DOI: 10.1016/j.tet.2020.131790.
  3. Еmilija Milović, Nenad Janković, Jelena Petronijević, Nenad Joksimović, Marijana Kosanić, Tatjana Stanojković, Ivana Matić, Nadja Grozdanić, Olivera Klisurić, Srdjan Stefanović. Synthesis, Characterization, and Biological Evaluation of Tetrahydropyrimidines: Dual-Activity and Mechanism of Action. 14, 2254 (2022). DOI: 10.3390/pharmaceutics14102254.