Др Жико Милановић

Звање: Истраживач сарадник
Образовање: Доктор наука – хемијске науке
Лабораторија: Хемоинформатика и молекулски дизајн

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: ziko.milanovic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AQ309

Истраживања Жика Милановића усмерена су на испитивање и дефинисање механизама антиоксидативне активности различитих, познатих и новосинтетисаних, полифенолних једињења применом савремених спектроскопских (ЕPR,DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC) и високософистицираних рачунарских метода. Такође, бави се испитивањем структурних особина (NBO, QTAIM анализа) са циљем утврђивања потенцијалне реактивности и стабилности једињења. Такође, истраживање обухвата и примену рачунарских метода и софтвера за молекулски докинг и молекулску динамику са циљем процене инхибиторне активности и рационалног дизајна лекова. Примена софтвера омогућила је предвиђање оријентације везивања новосинтетисаних деривата (кандидата лекова) у њиховим протеинским метама.

  1. Žiko Milanović, Dušan Dimić, Marko Antonijević, Milan Žižić, Dejan Milenković, Edina Avdović, Zoran Marković. Influence of acid-base equilibria on the rate of the chemical reaction in the advanced oxidation processes: Coumarin derivatives and hydroxyl radical. Chemical Engineering Journal, 453 (2023) 139648. DOI: 10.1016/j.cej.2022.139648, ISSN: 1385-8947, IF2021 = 16.744, 4/143; M21a; area: Engineering, Chemical.
  2. Žiko Milanović, Dušan Dimić, Milan Žižić, Zoran Marković, Edina Avdović, Mechanism of antiradical activity of newly synthesized 4,7-dihydroxycoumarinderivatives-experimental and kinetic DFT study, International Journal of Molecular Science, 22 (24) 2021. DOI: 10.3390/ijms222413273, ISSN: 1422-0067, IF2021 = 6.208, 50/180; M21; area: Chemistry, Multidisciplinary).
  3. Ana Amić, Jasmina Dimitrić Marković, Zoran Marković, Dejan Milenković, Žiko Milanović, Marko Antonijević, Denisa Mastiľák Cagardová, Jaime Rodríguez-Guerra Pedregal, Theoretical Study of Radical Inactivation, LOX Inhibition, and Iron Chelation: The Role of Ferulic Acid in Skin Protection against UVA Induced Oxidative Stress. Antioxidants, 10 (2021) 1303. DOI: 10.3390/antiox10081303, ISSN: 2076-3921, IF2021 = 7.675, 4/63; M21a; area: Chemistry, Medicinal).
  4. Žiko Milanović, Marko Antonijević, Ana Amić, Edina Avdović, Dušan Dimić, Dejan Milenković, Zoran Marković, Inhibitory activity of quercetin, its metabolite, and standard antiviral drugs towards enzymes essential for SARS-CoV-2: the role of acid–base equilibria. RSC Advances, 11 (2021), 2838-2847.  DOI: 10.1039/d0ra09632f, ISSN: 2046-2069, ISSN: 2046-2069, IF2021 = 4.063; 75/180; M22; област: Chemistry, Multidisciplinary).
  5. Žiko Milanović, Jelena Tošović, Svetlana Marković, Zoran Marković, Comparison of the scavenging capacities of phloroglucinol and 2,4,6-trihydroxypyridine towards HO˙ radical: a computational study. RSC Advances, 10 (2020) 43262-43272. DOI:10.1039/d0ra08377a, ISSN: 2046-2069, IF2020 = 3.361; 81/178; M22; област: Chemistry, Multidisciplinary).