Неистраживачко особље

Име и презиме, звање:

Радно место:

e-mail:

Телефон:

Наташа Ђокић Лукић

мастер правник

Секретар

 034 6100195

Весна Степановић

дипломирани економиста

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

 034 6100195

Наташа Пејовић

дипломирани менаџер

Виши стручнотехнички сарадник за остале послове

 034 6100195

Мирјана Максимовић

мастер менаџер

Виши стручнотехнички сарадник за остале послове

 034 6100195

Нина Јовановић

Чистачица