Опрема лабораторије за биоорганску и биоонеорганску хемију

Лабораторија за биоорганску и биоонеорганску хемију

Институт за информационе технологије Крагујевац за веома кратко време постојања успео је да обезбеди значајну опрему за рад истраживача:

Спектрофлуориметар

УВ-Вис Спектрофотометар

HPLC

GC/MS

Поред наведене опреме, Институт за информационе технологије, захваљујући сарадњи са Природно-математичким факултетом, располаже значајном опремом распоређеном у неколико различитих лабораторија. Опрема служи за структурну идентификацију и карактеризацију изолованих и синтетисаних једињења, физичко-хемијску карактеризацију, као и квалитативну и квантитативну анализу. Најзначајнија опрема је приказана на сликама које следе:

Varian Gemini 2000 - спектрометром за нуклеарно-магнетну резонантну (НМР) спектроскопију, на 200 МHz за 1H и 50 МHz за 13C, за снимање 1H и 13C спектара једињења у одговарајућем деутерисаном растварачу различитим 1D и 2D техникама. Лабораторија је опремљена и Dewar-овим судовима за течни хелијум и течни азот.

Perkin Elmer Spectrum One FT–IR - инфрацрвеним спектрометром, за снимање IR спектара једињења техникама капиларног филма или KBr пилуле, као и АТR техником.

H-cube ThalesNano - уређајем за flow хидрогенизацију, који водоник генерише електролитички in situ. Систем је контролисан одговарајућим софтвером.

MicroSYNTH Milestone - микроталасним реактором, уређајем који нуди могућност извођења хемијских реакција подстакнутих микроталасима. Реакције се могу изводити у затвореном, као и отвореном систему уз контролу брзине мешања и температуре реакционе смеше. Поред тога реактор омогућава и праћење притиска у затвореним системима преко одговарјућег сензора. Може се користити и за дигестију односно сушење одговарајућег материјала

AUTOLAB PGSTAT 302N Eco Chemie - потенциостатом који нуди могућност извођења широког спектра испитивања заснованих на употреби електричне струје. Могуће је вршити волтаметријска, електролитичка и амперометријска истраживања

Kugelrohr B-585 Büchi - кугл рором са додатном опремом који се користи за дестилацију, сушење и сублимацију. Овај уређај има могућност повезивања са вакуум пумпом. Предност овог инструмента је могућност дестилације и раздвајања веома малих количина течности

Систем за flash хроматографију BUCHI - који ради на средњим и ниским притисцима. Служи за брзо раздвајање компоненти на одговарајућим адсорбенсима. За идентификацију компоненти се користе UV и IR детектори. Такође је опремљен и аутоматским колектором фракција.

Applied Photophysics stopped-flow спетрофотометром – апаратом за проучавање кинетике и механизма брзих хемијских реакција (t1/2 do 1ms.) Првенствено се користи за испитивање брзине супституционих реакција комплекса јона прелазних метала (Pd(II), Au(III)) са биолошки релевентним лигандима, амино киселинама, нуклеотидима, пептидима итд.

Metrohm - 907 Titrando - потенциометријским титратором са рачунаром за праћење криве титрације, опремљен биретом, магнетном мешалицом и pH електродом са могућношћу рада у неколико различитих модова.

Perkin Elmer 3300 - атомским апсорпционим спектрофотометром (AAS) који се користи за квалитативно и кватитативно одређивање елемената у узорцима.