Петар Станић

Звање: Истраживач сарадник
Образовање: Мастер хемичар – истраживање и развој
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: petar.stanic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AD038

Истраживања Петра Станића су фокусирана на синтезу и карактеризацију потенцијално биолошки активних деривата 2-тиохидантоина, као и испитивање кинетике и механизама њиховог настајања. Такође, истражувања укључују електрохемијску евалуација једињења која су потенцијални инхибитори корозије. Синтетисана једињења се, поред тога, комплексирају са јонима прелазних метала и врши се карактеризација добијених комплекса.

  1. Stanić, N. Vukićević, V. Cvetković, M. Pavlović, S. Dimitrijević, B. Šmit, M. Živković, Anticorrosion activity of 2-thiоhуdantoin-Shiff base derivatives for mild steel in 0.5 M HCl, Journal of the Serbian Chemical Society(2022). https://doi.org/10.2298/JSC220412071S.
  2. B. Stanić, M. V. Rodić, T. V. Soldatović, A. B. Pavić, N. S. Radaković, B. M. Šmit, M. D. Živković, Reaction of a 3-aryilidene-2-thiohydantoin derivative with polymeric  trans-[CuCl2(DMSO)2]n complex: unexpected isomerization to dinuclear  cis-[{CuCl(DMSO)2}(m-Cl)]2, Journal of the Serbian Chemical Society 85 (2020) 1591-1603. https://doi.org/10.2298/JSC200917060S.
  3. M. Šmit, P. B. Stanić, N. Janković, Selenocyclization by formation of carbon-nitrogen bonds, Current Organic Synthesis 19 (2022) 293-316. https://www.doi.org/10.2174/1570179418666210917152537.
  4. Virijević, P. Stanić, J. Muškinja, J. Katanić-Stanković, N. Srećković, M. Živanović, B. Šmit, Synthesis and Biological Activity of Novel Zingerone-Thiohydantoin Hybrids, Journal of the Serbian Chemical Society(2022). https://doi.org/10.2298/JSC220404047V.
  5. M. Šmit, P. B. Stanić, Lj. G. Joksović, D. P. Ašanin, Z. Simić, Influence of electrochemical conditions on the regio- and stereoselectivity of selenocyclization of alkenyl hydantoins, Journal of the Serbian Chemical Society 86 (2021) 585-590.  https://doi.org/10.2298/JSC201022023S.