Тамара Тодоровић

Звање: Истраживач приправник
Образовање: Мастер хемичар за истраживање и развој
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: tamaratasha34@gmail.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):

Полазећи од чињенице да деривати добијени из ализарина, као и једињења на бази ванилина, испољавају широк спектар разноврсних биолошких активности, изведена је претпоставка да молекули који у својој структури садрже оба фрагмента могу потенцијално показати унапређену биоактивност. Из тог разлога, извршена је синтеза серије карбохидразида добијених полазећи од О-алкилованих ванилинских деривата. У следећем кораку, синтетизована једињења су искоришћена као супстрати за реакцију са дериватом ализарина, при чему долази до формирања диацил хидразина. Поменути дериват ализарина такође је синтетизован ациловањем самог ализарина помоћу етил бромацетата и накнадном хидролизом формираног естра до одговарајуће киселине. Планиран је наставак синтезе нових деривата диацил хидразина, њихово пречишћавање, детаљна структурна карактеризација коришћењем различитих спектроскопских метода, као и прелиминарно испитивање њихове потенцијалне биолошке активности. Поред тога, добијени диацил хидразини могу бити подрвгнути и реакцији интрамолекулске циклизације, при чему настају хетероциклична једињења.