Тамара Тодоровић

Звање: Истраживач приправник
Образовање: Мастер хемичар за истраживање и развој
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: tamaratasha34@gmail.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):

Полазећи од чињенице да деривати добијени из ализарина, као и једињења на базиванилина, испољавају широк спектар разноврсних биолошких активности, изведена јепретпоставка да молекули који у својој структури садрже оба фрагмента могу потенцијално показати унапређену биоактивност. Из тог разлога, извршена је синтеза серије карбохидразида добијених полазећи од О-алкилованих ванилинских деривата. У следећем кораку, синтетизована једињења су искоришћена као супстрати за реакцију са дериватом ализарина, при чему долази до формирања диацил хидразина. Поменути дериват ализарина такође је синтетизован ациловањем самог ализарина помоћу етилбромацетата и накнадном хидролизом формираног естра до одговарајуће киселине. Синтетизована једињења су структурно окарактерисана применом IR и NMR спектроскопских метода, извршена је елементална анализа и испитана им је антимикробна, антиоксидативна и антитуморска активност.

Based on the fact that alizarin derivatives, as well as vanillin-based compounds, exhibit a wide range of diverse biological activities, it was assumed that molecules containing both fragments in their structure could potentially show improved bioactivity. For this reason, a series of carbohydrazides obtained starting from O-alkylated vanillin derivatives were synthesized. In the next step, the synthesized compounds were used as substrates for the reaction with an alizarin derivative, whereby diacyl hydrazine was formed. The mentioned alizarin derivative was also synthesized by acylating alizarin itself using ethyl bromoacetate and subsequent hydrolysis of the formed ester to the corresponding acid. The synthesized compounds were structurally characterized using IR and NMR spectroscopic methods, elemental analysis was performed and their antimicrobial, antioxidant and antitumor activity was tested.