Јелена Живковић

Звање: Истраживач сарадник
Образовање: Мастер економиста
Лабораторија: Примена информационих технологија у инжењерству

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jelenazivkovic@uni.kg.ac.rs

Јелена Живковић се бави теоријско – емпиријска евалуација фактора националне конкурентности земље и значајем унапређења националне конкурентности као детерминанте економског развој (макро конкурентност). Такође, истраживање је усмерено ка испитивању извозне конкурентности сектора, као битног предуслова за ефикасне спољнотрговинске односе, израчунавањем индекса  извозне конкурентности. Осим тога, подручје истраживања Јелене Живковић је и поље индустријске организације, првенствено анализа тржишних структура, примарно олигопола и политике заштите конкуренције. Испитивање типа тржишне структуре обавља се преко испитивања степена тржишне концентрације израчунавањем индекса тржишне концентрације. Циљ истраживања је испитати утицај који несавршене тржишне структуре имају на извозну конкурентност индустрија.

  1. Живковић, Ј. (2022). Ефекти пандемије изазавани вирусом COVID-19 на међународну трговину Републике Србије. XXI „Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 467-487.
  2. Živković, J. (2021). Competitiveness of the Southeast European Countries in the Conditions of the Globalization. Economic Themes 59(4), 479-496, DOI 10.2478/ethemes-2021-00272. 
  3. Kostić, M. & Živković, J. (2021). Concentration of supply on the chosen markets of Serbian electronic communications sector. The European Journal of Applied Economics 18(2), 76-94, doi.org/10.5937/EJAE18-32186
  4. Живковић, Ј. (2021). Конкуренција на тржишту добара и национална конкурентност земаља Западног Балкана. XX научни скуп „Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије“. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 291-310.
  5. Живковић, Ј. (2018). Извозне перформансе и конкурентност привреде Републике Србије. XVII научни скуп „Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 433-447.