Департман за техничко-технолошке науке

Научно-истраживачки рад у Департману за техничко-технолошке науке се одвија у две лабораторије. Руковидилац сектора је Др Миљан Милошевић, виши научни сарадник.

Лабораторије

У последњих педесет година, медицина и здравствена заштита су се значајно промениле и у великој мери зависе од високо-технолошких решења за превенцију, дијагностику, лечење болести и рехабилитацију. Брзи развој технике и технологије, подстакнут развојем информационих и комуникационих технологија условио је потребу за систематизацијом знања и сталну надоградњу ради овладавања све сложенијим процесима. Проучавање сложености форми и мултифункционалности у људском телу представља изазов и за лекаре и инжењере.

Биоинжењеринг је нова мултидисциплинарна област која обухвата више научних области – технику, медицину, природне науке (биологију, хемију, математику), информатику. Крајњи циљ ове нове области је опште побољшање услова живота.

У Лабораторији за биоинжењеринг посвећени смо развоју рачунарских метода и софтвера за примену и решавање различитих проблема у области биоинжењеринга. Истраживања се у великој мери заснивају на методи коначних елемената која се примењује на чврсту материју, течности, моделирање физичких поља и разне повезане проблеме.

На тај начин покушавамо, користећи савремене технологије, да моделирамо све што се дешава у људском организму и да кроз симулације предвидимо могуће ризике и компликације. Бавимо се развојем софтвера за медицинску и индустријску примену, израдом научних и иновативних пројеката, попут развоја метода и софтвера за специфично моделирање протока крви и раста плака за пацијенте – интегришући клиничко снимање са рачунарским моделирањем. Још неке од области наших истраживања су и: симулација респираторног система, симулација функције мишића, спортска биомеханика, симулација транспорта лекова, оптимални дизајн стентова и примена нанотехнологија у медицини, предвиђање раста тумора, обрада медицинских слика, развој уређаја са применом у биомедицини, итд.

Конкурентност је у условима савремене економије постала императив опстанка и просперитета компанија и предузетника. Да би се постигла и одржала конкурентност, потребне су сталне промене кроз развој и примену иновација, а примена информационих технологија спада у кључне факторе убрзаног раста продуктивности и економског развоја. Са друге стране интеракција привреде са окружењем и проистекла еколошка криза захтевају холистички приступ иновативности.
У Лабораторији за примену информационих технологија у инжењерству циљ су нам иновације производа и услуга које обухватају значајна унапређења у делу: техничких и сервисних карактеристика производа као целине, компонената и материјала, уграђеног софтвера, прилагођености потребама корисника, као и персонализацији производа (производњи производа према потребама познатог купца уз примену нових технологија). Такође циљ су нам и иновације процеса и технологија применом новог или значајно унапређеног процеса производње или метода дистрибуције, са циљем да се смање трошкови производње или дистрибуције, побољша квалитет или произведе нови, односно значајно унапређен производ, а при томе смањи употреба енергије, емисија гасова стаклене баште и утицај на окружење.  
На основу великог искуства у области методе коначних елемената, радимо на алгоритмима и компјутерским моделима који се примењују у различитим индустријским условима (развој специјализованих софтвера за анализу сигурности брана, спрегнути FEM-SPH солвери који су најпрактичније решење за анализу флуид-структурне интеракције, развој и уградња материјалних модела за грануларне материјале (првенствено асфалт) као и високо-пластичне и хипер-еластичне материјале, одређивање параметара оштећења и верификација FEM модела).
У домену употребе енергије, усмерени смо на енергетску политику, енергетску ефикасност у индустрији и зградама, иновативне механизме финансирања пројеката енергетске ефикасности, примену иновативних технологија приликом изградње и реновирања стамбених и комерцијалних објеката током транзиције на зграде скоро нулте потрошње.
Важна подршка свим побројаним активностима су и истраживања која се баве: економским ефектима иновативних решења која се развијају кроз пројекте, економским растом и развојем, пројектним менаџментом и финансијским менаџментом иновационих пројеката.