Скочи на садржај

Научноистраживачки центар за експерименталну хемију

Истраживања у овом центру су усмерена ка примени синтезе различитих органских једињења, молекула Шифових база и хетероцикличних система са израженим антибактеријским, антифунгалним и антиканцерогеним активностима. Основни циљ научно-истраживачког рада се базира на синтези лиганада и комплекса јона прелазних метала (платине, паладијума, рутенијума и злата), и развоју метода и алтернативних синтетичких поступака за синтезу фармаколошки значајних једињења, потенцијалних лекова као што су цитостатици и антибиотици.

Други правац истраживања обухвата проучавање интеракција новосинтетисаних једињења са биомакромолекулима, као што су нуклеинске киселине, протеини и специфични ензими, применом различитих спектроскопских (NMR, UV-Vis, флуориметрија и вискозиметрија) и теоријских (DFT, докинг анализа, молекулска динамика) метода. Проучава се липофилност (logP) синтетисаних једињења и утицај структуре на биолошку активност. Испитује се дејство на туморске ћелије, ћелијски циклус, токсичност на здраве ћелије, редокс потенцијал и могућност стварања кисеоничних радикала који изазивају ћелијску смрт. Шири интерес је синтетисати нову генерацију металотерапеутика и пронаћи кандидате чија је селективност и ефикасност већа, а цитотоксичност нижа у односу на металотерапеутике који се тренутно користе у клиници. Посебан део истраживања усмерен је на фитохемијску и фармаколошку карактеризацију екстраката лековитих биљака, плодова аутохтоних сорти воћа и њихових производа. Испитују се и биолошки активни природни производи који могу бити потенцијални извори нових лековитих активних принципа и дијететских суплемената. Фитохемијски сасатва анализира се применом савремених хроматографских метода, као што су HPTLC, HPLC i LC-MS. Биолошки и фармаколошки потенцијал узорака испитује се у различитим системима, у in vitro, in vivo и in silicoусловима, са посебним фокусом на антиоксидативну активност (велики број спектрофотометријских метода), редокс статус (одређивање нивоа оксидативног стреса) и анти-инфламаторне ефекте испитиваних узорака.

Оваистраживања обухватају и испитивање одабраних лековитих биљних врста у превенцији и третману гинеколошких обољења, као и деловања на репродуктивни систем у целини. Затим, обухвата дизајн и синтезу носача активних супстанци помоћу којих би оне у највећој мери испољиле своје позитивне биолошке ефекте у различитим модел-системима.Крајни циљ ових истраживања је доћи до природних производа са високим биолошким потенцијалом који се могу применити у превенцији или третману различитих обољења, као и у фармацеутској и козметичкој индустрији.

Руководитељка сектора: Др Ана Рилак Симовић, виша научна сарадница;

Запослени/запослене у оквиру центра:

Др Биљана Шмит, научна саветница;

 Др Едина Авдовић, виша научна сараница;

Др Душица Симијоновић, виша научна сарадница;

Др Марина Костић, научна сарадница;

Др Јелена Катанић Станковић, виша научна сарадница;

Др Дарко Ашанин, виши научни сарадник;

Др Емина Мркалић, научна сарадница;

Др Јована Мушкиња, научна сарадница;

Др Данијела Стојковић, научна сарадница;

Др Сандра Јовичић Милић, научна сарадница;

Тамара Младеновић, истраживачица-приправница;

Тамара Тодоровић, истраживачица-приправница.

ОСТАНИТЕ У КОРАКУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ

Пронађите најновије вести, догађаје и ресурсе