Скочи на садржај

Звање: Виша научна сарадница
Образовање: Доктор наука-биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: sanjamatic@kg.ac.rs
    sanjamatic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AI687

Др Сања Матић је остварила значајан научни допринос у области Биологије, посебно Генетике и генотоксикологије. Истраживања су била усмерена у два правца: први се односи на испитивања потенцијалне генотоксичне активности тј. способности агенаса природног (биљних екстраката) и вештачког порекла (одабраних секундарних метаболита биљака) да индукују ДНК оштећење у in vitro и in vivo  условима; док је други усмерен ка испитивању протективне активности биолошки активних супстанци у герминативним и/или соматским ћелијама код организама различитог организационог нивоа у in vitro и in vivo условима.Испитивање in vitro антигенотоксичне активности екстраката биљака и одабраних чистих компоненти има за циљ детекцију степена заштите ДНК након оштећења индукованог хидроксил и пероксил радикалима, што подстиче даља истраживања и њихову потенцијалну употребу у прехрамбене и/или фармаколошке сврхе.Након испитивања метанолних екстраката и компоненти у условима који симулирају физиолошке услове тј. у in vitro условима, испитивана је генотоксична активност и ДНК протективни потенцијал у in vivo условима применом теста за детекцију полно везаних рецесивно леталних мутација код еукариотског модел организма D. melanogaster и применом Комет теста код D. melanogaster и пацова соја Wistar са циљем да се добију резултати који би најприближније говорили о физиолошком значају испитиваних агенаса.

 

Dr. Sanja Matić made a significant scientific contribution to the field of Biology, especially Genetics and Genotoxicology. The researchwas directed in two directions: the first refers to tests of potential genotoxic activity, ie. the abilities of plant extracts and selected secondary plant metabolites to induce in vitro and in vivo DNA damage; while the second is aimed at examining the protective activity of biologically active substances in germinal and/or somatic cells in organisms of different organizational levels. Examination of the in vitro antigenotoxic activity of plant extracts and selected pure components aims to detect the degree of DNA protection on damaged DNA induced by hydroxyl and peroxyl radicals, which encourages further research and their potential use for nutritional and/or pharmacological purposes. After testing methanolic extracts and components in conditions that simulate physiological conditions, ie. in vitro conditions, genotoxic activity and DNA protective potential were investigated in vivo using a test for the detection of sex-linked recessive lethal mutations in the eukaryotic model organism D. melanogaster and using the Comet assay in D. melanogaster and Wistar rats to obtain results that would most closely speak about the physiological significance of the tested agents.

  1. Milan Mladenović, Nevena Stanković, Sanja Matić, Snežana Stanić, Mirjana Mihailović, Vladimir Mihailović, Jelena Katanić, Tatjana Boroja, Nenad Vuković, Newly discovered chroman-2,4-diones neutralize the in vivo DNA damage induced by alkylation through the inhibition of Topoisomerase IIa: A story behind the molecular modeling approach, Biochemical Pharmacology, (2015), vol. 98, str. 243–266. DOI: 10.1016/j.bcp.2015.08.106. ISSN: 0006-2952. IF2015 = 5.091 M21a.
  2. Sanja Matić, Jelena Katanić, Snežana Stanić, Milan Mladenović, Nevena Stanković, Vladimir Mihailović, Tatjana Boroja, In vitro and in vivo assessment of the genotoxicity and antigenotoxicity of the Filipendula hexapetala and Filipendula ulmaria methanol extracts, Journal of Ethnopharmacology, (2015), vol. 174, str. 287-292. DOI: 10.1016/j.jep.2015.08.025. ISSN: 0378-8741. IF2015 = 3.055 M21a.
  3. Sanja Matić, Snežana Stanić, Mirjana Mihailović, Desanka Bogojević, Cotinus coggygria Scop.: An overview of its chemical constituents, pharmacological and toxicological potential, Saudi Journal of Biological Sciences, (2016), vol. 23, str. 452-461. DOI: 10.1016/j.sjbs.2015.05.012. ISSN: 1319-562X. IF2016 = 2.564 M21.
  4. Nikola Stanković, Ivana Kostić, Boris Jovanović, Dimitrija Savić-Zdravković, Sanja Matić, Jelena Bašić, Tatjana Cvetković, Jelica Simeunović, Djuradj Milošević, Can phytoplankton blooming be harmful to benthic organisms? The toxic influence of Anabaena sp. and Chlorella sp. on Chironomus riparius larvae, Science of The Total Environment, (2020), vol. 729, str. 138666. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138666. IF2020 = 7.963.
  5. Milena Vukić, Nenad Vuković, Milan Mladenović, Nevena Tomašević, Sanja Matić, Snežana Stanić S, Filippo Sapienza, Rino Ragno, Mijat Božović, Miroslava Kacániová, Chemical composition of various Nepeta cataria plant organs’ methanol extracts associated with in vivo hepatoprotective and antigenotoxic features as well as molecular modeling investigations, Plants, (2022), vol. 11, str. 2114. DOI: 10.3390/plants11162114. IF2021 = 4.658 M21a.