Скочи на садржај

Звање: Виша научна сарадница
Образовање: Доктор биолошких наука 
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: aleksandra@uni.kg.ac.rs  alekmil@kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AT055

Научно-истраживачки рад обухвата комплетна хидробиолошка истраживања акватичних екосистема. Изучавају су различите заједнице слатководних бескичмењака и кичмењака. Посебан акценат истраживања је на детекцији потенцијално токсичних елемената у конзумном делу (месу) комерцијално значајних рибљих врста. Истражује се и присуство микропластике у акватичним екосистемима Србије. Анализа обухвата садржај микропластике у дигестивном тракту слатководне, пелагичне врсте уклија (Alburnus alburnus) у акумулацијама у Србији и шире. Започета су и екотоксиколошка истраживања на ембрионима врсте зебрица (Danio rerio).

Scientific research includes complete hydrobiological research of aquatic ecosystems. Different communities of freshwater invertebrates and vertebrates are studied. A special emphasis of the research is on the detection of potentially toxic elements in the edible part (meat) of commercially important fish species. The presence of microplastics in the aquatic ecosystems of Serbia is also being investigated. The analysis includes the content of microplastics in the digestive tract of a freshwater, pelagic species of bleak (Alburnus alburnus) in reservoirs in Serbia and beyond. Ecotoxicological research on zebrafish (Danio rerio) embryos was also started, as a model organism for in vivo research.

  1. Milošković A, Milošević Đ, Radojković N, Radenković M, Đuretanović S, Veličković T, Simić V (2018) Potentially toxic elements in freshwater (Alburnus spp.) and marine (Sardina pilchardus) sardines from the Western Balkan Peninsula: An assessment of human health risk and management. Science of the Total Environment 644:899-906. М21а, IF2016 = 4,900. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.041.
  2. Jovanović J, Kolarević S, Milošković A, Radojković N, Simić V, Dojčinović B, Kračun-Kolarević M, Paunović M, Kostić J, Sunjog K, Timiljić J, Djordjević J, Gačić Z, Žegura B, Vuković-Gačić B (2018) Evaluation of genotoxic potential in the Velika Morava River Basin in vitro and in vivo. Science of The Total Environment 621:1289-1299. M21a, IF2016 = 4,900. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.099
  3. Kolarević S, Aborgiba M, Kračun-Kolarević M, Kostić J, Simonović P, Simić V, Milošković A, Reischer G, Farnleitner A, Gačić Z, Milačič R, Zuliani T, Vidmar J, Pergal M, Piria M, Paunović M, Vuković-Gačić B (2016) Evaluation of Genotoxic Pressure along the Sava River. PLoS ONE 11(9):e0162450. M21, IF2014 = 3,234. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162450
  4. Milošković A, Dojčinović B, Kovačević S, Radojković N, Radenković M, Milošević Dj, Simić V (2016) Spatial monitoring of heavy metals in the inland waters of Serbia: a multispecies approach based on commercial fish. Environmental Science and Pollution Research 23 (10):9918-9933. M21, IF2014 = 2,828. https://doi.org/10.1007/s11356-016-6207-2.
  5. Milošković A, Stojković Piperac M, Kojadinović N, Radenković M, Đuretanović S, Čerba D, Milošević Đ, Simić V (2022) Potentially toxic elements in invasive fish species Prussian carp (Carassius gibelio) from different freshwater ecosystems and human exposure assessment. Environmental Science and Pollution Research 29:29152–29164. M22, IF2021 = 5,190. https://doi.org/10.1007/s11356-021-17865-w