Скочи на садржај

Звање: Виша научна сарадница
Образовање: Доктор наука-биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

 • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
 • Електронска пошта: jovanas034@gmail.com
 • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AD016

Рад у претходном периоду се базиро на теренским истраживањима, а у циљу добијања детаљних информација о екологији и распрострањености лумбрицидних врста. Такође је вршена процена утицаја различитих агротехничких мера на структуру популација лумбрицида у агроекосистемима, у реалном времену. Велики значај који аутохтоне врсте кишних глиста имају у терестричним екосистемима, није могуће сагледати без познавања њиховог диверзитета, екологије и дистрибуције, што представљају циљеве у будућности. Како антропогени утицај има значајну улогу у процесу нестајања најосетљивијих елемената ове фауне, будућа истраживања ће и даље бити фокусирана на ретке и ендемичне врсте. Подаци прикупљени у оваквим истраживањима ће послужити као полазна тачка за будуће неопходне мере у заштити копнених станишта. Такође, планиран је наставак сарадње са колегама из иностранства, и аплицирање на позиве за пројекте у оквиру програма за истраживање и иновације.

The work in the previous period was based on field research, with the aim of obtaining detailed information on the ecology and distribution of lumbricide species. The impact of various agrotechnical measures on the structure of lumbricide populations in agroecosystems was also assessed in real time. The great importance that indigenous earthworm species have in terrestrial ecosystems cannot be understood without knowledge of their diversity, ecology and distribution, which represent goals for the future. As anthropogenic influence plays a significant role in the process of disappearance of the most sensitive elements of this fauna, future research will continue to be focused on rare and endemic species. The data collected in such research will serve as a starting point for future necessary measures in the protection of terrestrial habitats. It is also planned to continue cooperation with colleagues from abroad, and to apply for calls for projects within the research and innovation program.

 1. Sekulić, J., Milovac, Ž., Marjanovic-Jeromela, A., Bajagić, M., Trakić, T., Popović, F. (2023) Effect of single and mixture of insecticides on earthworms: results from field and laboratory experiments. Zemdirbyste-Agriculture, 110 (2): 129-138.

  Mısırlıoğlu, M., Reynolds, J.W., Stojanović, M., Trakić, T., Sekulić, J., James, S.W., Csuzdi, C., Decaëns, T., Lapied, E., Phillips, H.R.P., Cameron, E.K., Brown, G.G. (2023) Earthworms (Clitellata, Megadrili) of the world: an updated checklist of valid species and families, with notes on their distribution. Zootaxa, 5255(1): 417–438.

 2.  Sekulić, J., Stojanović, M., Popović, F., Trakić T. (2022) Checklist of the earthworm fauna of Bosnia & Herzegovina (Oligochaeta: Lumbricidae). Zootaxa, 5093(5): 501–518.

  DOI: 10.11646/zootaxa.5093.5.1.

 3. Sekulić, J., Milenković, S., Stojanović, M., Popović, F., Trakić T. (2022) Species richness and community structure of earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) in natural and agricultural ecosystems. Biologia, 77: 2115-2124. DOI:10.1007/s11756-022-01077-9.

 4. Mirjana M. Stojanović-Petrović, Tanja Trakić, Jovana Sekulić, Kišne gliste (Oligochaeta: Lumbricidae) Srbije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, 2020. pp 278. CIP 595.142 (497.11); (ISBN 978-86-7031-534-1); COBISS:SR-ID 333073159.