Скочи на садржај

Звање: Виша научна сарадница
Образовање: Доктор наука-биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: mirjana.grujovic@pmf.kg.ac.rs 
    mirjanag@kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AS153

У предходном периоду, Мирјана Ж. Грујовић се успешно бавила научно-истраживачким радом, где је овладала техникама и методама микробиолошких истраживања.Утокусвогнаучно-истраживачкоградастеклајезнањауобласти биохемијских и физиолошких карактеристика бактерија млечне киселине изолованих из аутохтоних ферментисаних производа од млека и меса, као и invitroиспитивању биотичких потенцијала изолованих бактерија. Истраживањасупроширенаи наinvitroиспитивање пробитоских карактеристика одабраних сојева.

Такође се активно бави и фитохемијским, антиоксидативним, антимикробним и антибиофилм испитивањем екстраката биљака и лишајева. У оквиру трилатералног пројекта на коме је ангажована се бави изолацијом, идентификацијом и испитивањем потенцијала за усвајање тешких метала од стране изолата бактерија.

In the previous period, Mirjana Ž. Grujović successfully engaged in scientific and research work, mastering the techniques and methods of microbiological analysis. Throughout her scientific research, she acquired knowledge of the biochemical and physiological characteristics of lactic acid bacteria isolated from autochthonous fermented milk and meat products, and conducted in vitro testing of the biotic potential of these isolated bacteria. The research was extended to include in vitro testing of the probiotic characteristics of the selected strains.

She also actively participated in phytochemical, antioxidant, antimicrobial, and antibiofilm testing of plant and lichen extracts. As part of a trilateral project, she is involved in the isolation, identification, and examination of the potential for the uptake of heavy metals by bacterial isolates

  1. Mirjana Grujović, Katarina Mladenović, Teresa Semedo-Lemsaddek, Matra Laranjo, Olgica Stefanović, Sunčica Kocić-Tanackov, Advantages and disadvantages of non-starter lactic acid bacteria from traditional fermented foods: potential use as starters or probiotics, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, (2022), vol. 21 (2), str. 1537-1567. DOI: 10.1111/1541-4337.12897; IF2021: 15.786; M21a.
  2. Mirjana Muruzović, Katarina Mladenović, Olgica Stefanović, Sava Vasić, Ljiljana Čomić, Extracts of Agrimonia eupatoria as sources of biologically active compounds and evaluation of their antioxidant, antimicrobial and antibiofilm activities, Journal of Food and Drug Analysis, (2016), vol. 24(3), str. 539–547. DOI: 10.1016/j.jfda.2016.02.007; IF2016: 3.048; M21.
  3. Mirjana Grujović, Tanja Žugić Petrović, Katarina Mladenović, Vladimir Tomović, Sunčica Kocić-Tanackov, Teresa Semedo-Lemsaddek, Duvan chvarci: product characterization and comparison between traditional and industrial production, LWT-Food Science and Technology, (2022), vol. 154, str. 1-8. DOI: 10.1016/j.lwt.2021.112895; IF2021: 6.056; M21.
  4. Mirjana Grujović, Katarina Mladenović, Danijela Nikodijević, Ljiljana Čomić, Autochthonous lactic acid bacteria – presentation of potential probiotics application, Biotechnology Letters, (2019), vol. 41(11), 1319–1331. DOI: 10.1007/s10529-019-02729-8; IF2018: 2.154; M22.
  5. Mirjana Grujović, Katarina Mladenović, Stefan Marković, Nevena Đukić, Jelena Stajić, Aleksandar Ostojić, Nenad Zlatić, Chemical, radiological and microbiological characterization of a drinking water source: a case study,  Letters in Applied Microbiology, (2022), vol. 75(5), str. 1136-1150. DOI: 10.1111/lam.13778; IF2020: 2.858; M22.