Скочи на садржај

Звање: Истраживачица сарадница
Образовање: Мастер биолог
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jelena.pavic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AM818

Истраживач се бави експерименталним радом у Лабораторији за биоинформатику и примењену биологију са фокусом на ћелијској и молекуларној биологији канцера. Пре свега ради се о преклиничким испитивањем биоактивних супстанци биолошког и синтетичког порекла. У циљу свог ангажмана истраживач је обучен за рад у in vitro условима на хуманим и анималним ћелијским линијама канцера и здравих аналога, укључујући методе ћелијске и молекуларне биологије, геномике и протеомике.

Такође бави се испитивањем узорка крви пацијената оболелих од кардиоваскуларних болести. Циљ је изолација генетичког материјала у циљу побољшања дијагностике добијањем базе податка о генској експресији и утврђивање полиморфизма.

The researcher is engaged in experimental work in the Laboratory for Bioinformatics and Applied Biology with a focus on cellular and molecular biology of cancer. First of all, it is about clinical testing of bioactive substances of biological and synthetic origin. In order to engage as a researcher, he was trained to work in in vitro conditions on human and animal cancer cell lines and healthy analogues, including methods of cellular and molecular biology and genomics.

The researcher also deals with blood sample testing of patients suffering from cardiovascular diseases. The goal is to isolate genetic material in order to improve diagnostics by obtaining a database on gene expression and determining polymorphism.

  1. Natalija Arsenijevic, Dragica Selakovic, Jelena S. Katanic Stankovic, Vladimir Mihailovic, Slobodanka Mitrovic, Jovana Milenkovic, Pavle Milanovic, Miroslav Vasovic, Snezana D. Markovic, Marko Zivanovic, Jelena Grujic, Nemanja Jovicic, Gvozden Rosic. The Beneficial Role of Filipendula ulmaria Extract in Prevention of Prodepressant Effect and Cognitive Impairment Induced by Nanoparticles of Calcium Phosphates in Rats. Oxid. Med. Cell. Longev . https://doi.org/10.1155/2021/6670135, IF 6.543
  2. Šeklić D.S., Jovanović M.M., Virijević K.D., Grujić J.N., Živanović M.N., Marković S.D. Pseudevernia furfuracea inhibits migration and invasion of colorectal carcinoma cell lines. Journal of Ethnopharmacology. 2021, 284:114758. ДОИ:17113/ftb.56.03.18.5727 М21.