Скочи на садржај

Звање: Научна сарадница
Образовање: Доктор наука – биолошке науке/ Специјалиста органске хемије
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

 • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
 • Електронска пошта: jelena.kosaric@hotmail.com
 • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):
 • Испитивање молекуларних механизама утицаја неких ОСЈ (органоселенских једињења) на редокс статус имортализованих ћелијских линија канцера колона HCT-116 и дојке MDA-MB-231.
 • Испитивање ефеката ОСЈ на миграторни потенцијал HCT-116 и MDA-MB-231 ћелија, Transwell миграторним тестом.
 • Одређивање ефеката ОСЈ на експресију iRNK циљаних гена за селено-ензиме у HCT-116 ћелијама, методом квантитивног PCR.
 • Испитивање ефеката ОСЈ на активност Nrf2, HIF, Nf-kB транскрипционих фактора и њихове међусобне повезаности, флуоресцентном методологијом, трансфекцијом pTRAF вектора у резолуцији једне ћелије и анализом Operreta системом.

 

*The molecular mechanisms of the influence of some OSC (organo selenium compounds) on the redox status of immortalized colon cancer cell lines HCT-116 and breast cancer MDA-MB-231 were investigated.*The effects of OSC on the migratory potential of HCT-116 and MDA-MB-231 cells were tested using the Transwell migration test.*The effects of OSC on the expression of mRNA target genes for seleno-enzymes in HCT-116 cells were determined, using the method of quantitative PCR.*The effects of OSC on the activity of Nrf2, HIF, Nf-kB transcription factors and their interrelationships were investigated, using fluorescent methodology, transfection of pTRAF vector in single cell resolution and analysis by the Operreta system.

 1. Živanović MN, Košarić JV, Šmit BM, Šeklić DS, Pavlović RZ, Marković SD. Novel seleno-hydantoin palladium (II) complex- antimigratory, cytotoxic and prooxidative potential on human colon HCT-116 and breast MDA-MB-231 cancer cells. GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS, 2017, 36(2): 187-196.
 2. Čanović PP, Bogojevski JV, Košarić JV, Marković SD, Živanović MN. Pt (IV), Pd (II), and Rh (III) complexes induced oxidative stress and cytotoxicity in the HCT-116 colon cancer cell line. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 2017, 41(1): 141-147.
 3. Košarić JV, Cvetković DM, Živanović MN, Ćurčić MG, Šeklić DS, Bugarčić ZM, Marković SD. Antioxidative and antiproliferative evaluation of 2-(phenylselenomethyl) tetrahydrofuran and 2-(phenylselenomethyl)tetrahydropyran. J BOUN, 2014, 19(1): 283-290.
 4. Petrović VP, Simijonović D, Živanović MN, Košarić JV, Petrović ZD, Marković S, Marković SD. Vanillic Mannich bases: synthesis and screening of biological activity. Mechanistic insight into the reaction with 4-chloroaniline. RSC ADVANCES, 2014, 4(47): 24635-24644.
 5. Živanović MN, Cvetković DM, Košarić JV, Ćurčić MG, Šeklić DS, Bugarčić ZM, MarkovicćSD. Antioxidative effects of novel selenium compounds. FEBS JOURNAL, 2012, 279(1): 197-197.